Super User

Super User

مدیر عامل و موسس

نشانی وبگاه: http://www.joomi.ir/

در تصویر زیر انواع اتصالات خاص را مشاهده نمایید :


 

سه راه ( Valve )

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

در تصویر زیر انواع سه راه ها را مشاهده نمایید :

زانو ( Elbow Valve)

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

در تصویر زیر انواع زانوها را مشاهده نمایید :

 

تبدیل ( Conversion Valve )

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

در تصویر زیر انواع تبدیل ها را مشاهده نمایید :

 

سرشلنگ ( Hose Valve )

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

در تصویر زیر انواع سرشلنگ های را مشاهده نمایید :

صفحه1 از2