محصولات

 

شرکت اتصال سازان هیدرو امید در تولید قطعات ذیل فعالیت دارد.

 

·         زانوی هیدرولیکی

 

·         سه راهی هیدرولیکی

 

·         شلنگ های هیدرولیکی

 

·         واسطه های هیدرولیکی

 

·         اتصالات خاص هیدرولیکی